Luzar: I vláda byla podvedena, nejen občané, nejen nájemníci

LuzarProjev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 30. ledna 2020 k Závěrečné zprávě Vyšetřovací komise k OKD.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Nebudu nadužívat vaši trpělivost, protože již zde zaznělo hodně. A ti, kteří měli zájem trošku se více pohloubit do té kauzy o OKD, jistě si tu zprávu přečetli, a myslím si, že je velice výstižná, a zcela jasně hovoří o tom, co se celou dobu v rámci kauzy OKD dělo. Jedna věc stojí samozřejmě za připomenutí, a to je osud bytů OKD, které stály na začátku toho, proč vznikla vyšetřovací komise OKD.


Na rovinu si řekněme, že nebýt těchto bytů a toho obrovského občanského tlaku nájemníků těchto bytů, tak by tato privatizace možná skončila někde v zapomnění, jako skončilo tisíce jiných podobných aktivit v České republice. A když připomenu ty největší, tak se můžeme do Plzně a strojírnách (?) a dalších a dalších podnicích, které jsme tady v minulosti již probírali a které dneska bez většího zájmu pouze znamenají nějaké číslo, o které Česká republika přišla. O číslo, které se týká financí České republiky, o číslo, které se naopak týká vývozu ekonomických statků České republiky do zahraničí v rámci změny majitele.

Možná by tento scénář čekal i OKD, ukazuje se ale, že občanská aktivita přiměla i Poslaneckou sněmovnu po tolika letech, aby se na tuto věc podívala a jsem velice rád, že ta závěrečná zpráva existuje. Je napsána tak, že padni komu padni. Není tam nikdo zvýhodňován, nebo o příklady upozaďován. Ale naopak i z té závěrečné zprávy jasně vyplývá, že vyšetřovací komise se snažila dopátrat faktů a poodhalit tu roušku, která byla s postupem let jenom trošičku naznačována, popřípadě se snažila vytvářet dezinformace týkající se této oblasti.

Pro mě osobně jako poslance za Moravskoslezský kraj bydlištěm v Ostravě je nepochopitelná zrada dvou osob, které stály na počátku, to znamená pana Koláčka s panem Otavou, kteří slibovali občanům, slibovali zaměstnancům, že oni budou tou zárukou toho, že OKD bude fungovat a bude to světový podnik. A přesto už v té době, kdy to slibovali, pilně spolupracovali na kšeftu století s panem Bakalou a prodávali mu OKD. Tím samozřejmě podvedli vládu. To si řekněme na rovinu, i vláda byla podvedena, nejenom občané, nejenom nájemníci.

Vyšetřovací komise naznačila možnost, že vložení bytů OKD do připravované privatizace nebylo dle zákona. Já tady očekávám jasné stanovisko Ministerstva spravedlnosti, popřípadě odborníků přes právo, aby nám vysvětlili a řekli, jestli se komise mýlí nebo ne. Zachytil jsem ve veřejném prostoru vyjádření většinou od účastníků tehdejší doby a zhodnocení těch bytů, že se plete komise, že vlastně neví, co říká, že ty byty tam měly být a že to, co jsme my napsali do zprávy, není pravdou.

My máme zase názor jiných právníků. Proto očekávám, že tady institucionální zástupce státu Ministerstvo spravedlnosti buď pověří odborné pracovníky, popřípadě vytvoří nějakou skupinu právníků, kteří se na to podívají. Je to určitý precedens v České republice, nevíme, jak se s tím vypořádat, ale přesto by mělo být jasno, zda ta privatizace od samého začátku nebyla chybně nastavena a nebyla chybně zaměřena. Je to úkol, který stojí před Ministerstvem spravedlnosti a pevně věřím, že paní ministryně se s ním vyrovná.

Druhá věc, na kterou chci upozornit a která z této zprávy nevyplývá, je věc, která se týká budoucnosti těchto bytů. Jistě jste zaznamenali, že původní vlastník bytů OKD, to znamená společnosti Round Capital a Blackstone, svůj podíl, to znamená společnost Residomo, která obhospodařuje tyto byty, prodalo. Novým vlastníkem se stala společnost Deimstadet Bostant AB (?), což je velký evropský developer pronajímající byty a skupující bytový fond.

Je otázkou, jak dalece tento obchodní případ ovlivní budoucnost bytů. Každopádně jsme byli ubezpečováni, že ty záruky, které byly z privatizačního projektu, to znamená nescizitelnost toho bytového fondu, by měly platit. Nevím, nejsem pevně přesvědčen o tom, že tomu tak opravdu je. A také bych rád slyšel to, zda je možno počítat i s tím, co v tom privatizačním projektu bylo napsáno, to znamená, že tyto byty jsou nescizitelné a máme ještě nějakou možnost ovlivňovat, kdo v těch bytech vlastně bydlí.

Je to otázka, která tady je a neznáme odpověď. My jsme se snažili jako KSČM dát možnost státu řešit tyto problémy. Sami víte, že jsme dlouhodobě se snažili využít všech možností státu prověřovat tyto věci a otvírali jsme ve Sněmovně body týkající se privatizace a zločinu privatizace.

Došlo to naše přesvědčování a naše víra v to, že je nutno prošetřit tyto věci až do toho stadia, že Sněmovna přijala usnesení. To usnesení přijala dne 6. června 2019, kdy žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možno takovéto zločiny způsobené privatizací dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Na základě tohoto usnesení, které je platné a tato Sněmovna jej přijala, by měla vláda uložit ten úkol a prověřit tady tyto věci. A zpráva OKD, kterou se dneska zabýváme, právě apeluje na vládu i v tomto duchu a pevně věřím, že i po častých interpelacích z naší strany na pana premiéra konečně vláda začne činit a pan premiér uloží tento úkol Ministerstvu spravedlnosti, aby prověřilo a naplnilo toto usnesení, které Sněmovna přijala.

My se neustále budeme snažit panu premiérovi připomínat, že má dluh vůči této Sněmovně, že neplní toto usnesení a i s ohledem na zprávu vyšetřovací komise OKD, která hovoří o těchto problémech, kdy nebylo možno v České republice vymáhat právo, kdy se jasně ukázalo, že jsou věci, které se prostě neřešily, ať z různých důvodů a jsou zde popsány, nebudu je rozebírat, bylo právo obcházeno, zapomínáno, popřípadě bylo umlčováno pod dojmem podnikatelských nejistot, popřípadě kriminalizování podnikatelů. Toto si prostě tato společnost nezaslouží a je nutné, aby moc výkonná k tomu přistoupila se vší vážností, nejenom na odvolávku toho, že přece ty zákony máme, tak by se mělo činit.

Mimo jiné z té zprávy také vyplývá, že jsme poskytli dostatek nových relevantních důkazů pro orgány činné v trestním řízení, popřípadě k probíhajícím soudním sporům, které ještě v rámci OKD probíhají, aby se tím patřičné orgány zabývaly. Ne všechny dokumenty byly známy, ne všechny dokumenty byly k dispozici. Nyní se otvírá nová možnost se na tyto věci podívat.

Budu navrhovat návrh usnesení, pokud Sněmovna k tomuto hlasování dojde, abychom znovu zopakovali a uložili vládě dodržet usnesení Poslanecké sněmovny číslo 653 týkající se právě žádosti vlády, aby se zabývala těmito kauzami.

A na závěr mi dovolte jednu věc k budoucnosti. Budoucnost OKD a budoucnost mého Moravskoslezského regionu je spojena s železem a uhlím. Na uhlí se zapomíná, říká se, že je to komodita, která už dávno neexistuje, v kontrastu s tím, že v Polsku otevírají nový důl a doufají, že uhlí, které bude produkovat, uplatní na světovém trhu, možná i u nás, když se u nás nebude těžit.

Společnost OKD, ta živá část, ta efektivní, která produkuje zisk, je řízena státem přes společnost Prisko v gesci Ministerstva financí. Já budu velice rád, když zazní i z této organizace, popřípadě přímo od vlády, od pana premiéra, že budoucnost Ostravska, toho města, které je neodmyslitelně spojeno s železem a uhlím, bude i třeba v roce 2035.

Budu velice rád, když to zazní, protože samozřejmě i ten průmysl, který tam je, musí být připravován na tu změnu a restrukturalizaci. A nejde to dělat ze dne na den, nejde k tomu přistupovat jinak, než tím, že dáme prostor a čas těmto podnikům a zaměstnancům těchto podniků se na ty změny připravit. A nemůžeme se řídit pouze ekonomickými výsledky aktuálního zisku, ale počítat s výhledem a s budoucností tak, jak o tom hovoří i zpráva OKD, kdy společnost, která takhle nefungovala a nepočítala s budoucností, dovedla ke krachu.

Děkuji vám za pozornost a pevně věřím, že tato zpráva OKD nám všem a všem občanům České republiky otevře oči. Děkuji.

Autor:
Mediální úsek ÚV KSČM
skola2 999 x
NAHORU